Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI
poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Hiša jezikov d.o.o.


S potrditvijo te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na hrbtni strani prijavnice, ter da bom poravnal/a obveznosti, ki izhajajo iz tega razmerja.

SPLOŠNI POGOJI
poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Hiša jezikov d.o.o.


1. SPLOŠNO

1.1. Izvajanje jezikovnih izobraževanj

Splošni pogoji so del pogodbe in veljajo za vse obiskovalce jezikovnih programov jezikovne šole Hiše jezikov d.o.o., ki so sklenili pogodbo, tako da so podpisali prijavnico za jezikovni program in s tem sprejeli ponudbo Hiše jezikov (v nadaljevanju: naročnik). Udeleženec je sklenil pogodbo z jezikovno šolo Hiša jezikov (v nadaljevanju: izvajalec) tako, da se je prijavil na enega od razpisanih jezikovnih programov.

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje Hiša jezikov d.o.o, Razlagova 22, 2000 Maribor, davčna številka SI44145853, Matična št.: 6452493000.

Udeleženec je s prijavo na določen jezikovni program izvajalca, natančneje s podpisom te pogodbe, sprejel razpisano ponudbo za ta jezikovni program ter te splošne pogoje.

1.2. Cene izdelkov

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV, razen če je kje drugače določeno.

Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnih programov v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca. Cena posameznega jezikovnega programa vključuje strošek prijavnine v višini 50€, ki nastane s prijavo v določen jezikovni tečaj in s podpisom te pogodbe.

Veljajo cene in ostale ugodnosti na dan oddaje naročila.

Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

1.3. Pravice po zakonu o varstvu potrošnikov

S podpisom prijavnice ali s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani, naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in opravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da izvajalec v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter naročnika o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na izvajalčeve stroške.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

Naročnik lahko: Odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne gradiva v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prijava na spletu ali preko telefona) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer pisno s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški se zaračunajo glede na naravo odpovedane storitve ter so v splošnih pogojih navedeni v ustreznih segmentih. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja Hiša jezikov d.o.o. ali na tečaju samem, ne glede na kraj izvedbe, odpoved ni možna.

1.4. Potrditev naročila

S klikom na gumb »Prijava!« v zadnjem koraku prijave izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. S tem ko naročnik klikne na gumb »Prijava«, pošlje izvajalcu ponudbo za sklenitev pogodbe glede želene storitve/izdelka s strani izvajalca. Izvajalec prejme ponudbo in nanjo odgovori v obliki elektronskega sporočila. Ko naročnik odpre elektronsko sporočilo s strani izvajalca, ki vsebuje sprejem ponudbe prijavitelja, pogodba med strankama stopi v veljavo. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: info@hisajezikov.si. S klikom na gumb »Prijava« naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

2. JEZKOVNI TEČAJI

2.1. Plačilo jezikovnega tečaja

Obveznost naročnika do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe. Naročnik se ob podpisu pogodbe zaveže, da bo v enkratnem znesku ali v rednih mesečnih obrokih poravnal svoje obveznosti v osmih (8.) dneh od izstavitve računa.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti.

2.2. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od tečaja

Izvajalec, je upravičen do plačila v celoti za obdobje, za katero se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog iz prejšnje povedi se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu ali nepričakovan nastanek službene obveznosti ali podobno.

O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Hiša jezikov d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku 50,00 EUR + DDV in sorazmerno plačilo za število ur izvedenih pred prekinitvijo.

V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je ta naveden v zgornjem odstavku, se lahko naročnik odloči za enostransko prekinitev vezave naročnine.
V primeru enostranske prekinitve naročnine z vezavo je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca, nato pa poravnati naslednje obveznosti, ki izhajajo iz predčasne prekinitve sklenjene naročnine:
  • 1. Strošek vračila prejetih ugodnosti Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov.
  • 2. Strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine prav tako dolžan poravnati strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja v vrednosti 50 EUR. Ta znesek se prišteje strošku vračila prejetih ugodnosti in izvajalcu omogoča normalno izvajanje skupinskega tečaja za preostale udeležence v skupini.

V primeru individualnih tečajev je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno, naročniku pa se obračuna ena učna ura.

Naročnik ima pravico do odloga v koriščenju jezikovnega izobraževanja kot predmet pogodbe sklenjene med izvajalcem in naročnikom. Zahtevo o odloženi izvedbi jezikovnega izobraževanja mora naročnik pisno sporočiti izvajalcu vsaj deset (10) delovnih dni pred prvim tečajem v mesecu, s katerim želi prekiniti izobraževanje. V primeru odložene izvedbe izobraževanja in s tem tudi odloženega plačila si izvajalec pridržuje pravico do nadomestila v obliki 10,00 EUR + DDV mesečno, za vsak mesec odloga. Naročnik neizkoriščenih ur vnaprej ne more prestaviti brez doplačila razen v primeru, ko se celotna skupina, ki je v tistem trenutku vpisana v določen jezikovni tečaj, ne strinja s prenosom termina izobraževanja na drug termin.

3. Pravica do vračila kupnine

Ob vpisu na tečaj v prostorih izvajalca, na spletni strani ali preko telefona si naročnik izbere želeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja več kot 30 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračil vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem pisnem zahtevku za vračilo kupnine.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti z mesečnim obrokom, ki sledi mesečnemu obroku, katerega plačilo je bilo zamujeno.

4. Izvajanje tečajev

Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.

Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnega učitelja. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

Redni skupinski jezikovni tečaji praviloma potekajo od oktobra do junija. V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. Vodila, ki jih je objavilo podjetje Hiša jezikov d.o.o. glede števila učnih ur, ki so potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. V primeru manjšega števila prijavljenih si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje vsaj 6 (šest) prijavljenih oseb. V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 3-5 prijavljenih se obseg zmanjša za 25% mesečno, v primeru 2 prijavljenih se obseg zmanjša za 50 % mesečno, v primeru ene prijavljene osebe se tečaj odpove ali se, po predhodnem dogovoru z naročnikom smatra za individualni tečaj. V primeru odpovedi izvedbe tečaja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanja izvajalec Pri izvajanju individualnega jezikovnega programa se terminsko izobraževanje organizira fleksibilno, na podlagi dogovora med predavateljem izvajalca in udeležencem. V kolikor udeleženec pet (5) ur pred začetkom izvajanja dogovorjenega termina izobraževanja ne napove svoje odsotnosti, se smatra, da je bilo izobraževanje v predvidenem terminu izvedeno in tečajnik je dolžan iz tega termina poravnati vse obveznosti.

sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 01. 08. 2017, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice.

V Mariboru, 01. 08. 2017
Tomaž KOVAČIČ, direktor
© 2019 Hiša Jezikov | Splošni pogoji | Kazalo strani